اهداف

 
 • ارائۀ خدمات میان رشته‌ای، هم‌افزایی واحدهای دانشگاهی
 • ایجاد زمینه مشارکت دانشجویان در فرصت‌های عملی
 • تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی
 • امکان مشارکت دانشگاهیان با خبرگان صنعت
 • کار گروهی در میان اعضای هیئت علمی

ارکان و ساختار کلینیک‌


شورای راهبری
 • تعیین خط مشی و سیاست‌های کلینیک
مدیر کلینیک
 • ادارۀ امور کلینیک در چارچوب آیین‌نامه‌های شورای راهبری

مراحل تأسیس کلینیک

 
 • ارائه طرح توجیهی و آیین‌نامۀ داخلی کلینیک توسط ریاست دانشکده/پژوهشکده متقاضی
 • لازم است طرح توجیهی شامل موارد زیر باشد:
  • اهداف و زمینۀ اصلی فعالیت
  • برآوردی از میزان هزینه و درآمد سالانه
  • مکان و امکانات مورد نیاز کلینیک
 • طرح در جلسۀ هیئت رئیسه و اخذ موافقت ​​​​​​​

امور مالی و معاملاتی کلینیک

 
 • اداره به صورت خودگردان
 • کلینیک باید همۀ هزینه‌های خود، اعم از هزینه‌های جاری و منابع انسانی، را از محل درآمدهای حاصل از ارائۀ خدمات تخصصی به اشخاص حقوقی و حقیقی تأمین کند.
 • کلینیک مجاز است از هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه و متخصصان خارج از دانشگاه استفاده کند.
 • موارد مربوط به بیمۀ کارکنان کلینیک، تماماً برعهدۀ کلینیک خواهد بود
 • میزان بالاسری دانشگاه از محل درآمد کلینیک
 • در دو سال نخستِ پس از تأسیس کلینیک، برابر 20% مبالغ ناخالص درآمد خدمات
  • نیمی از سرباز متعلق به دانشگاه و نیمی دیگر متعلق به دانشکده است
 •  میزان بالاسری برای سال‌های بعد توسط هیئت رئیسه تعیین خواهد شد.