همکاران

خانم محبوبه امینیان

معاون حوزه مدیریت برنامه‌ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی​​​​​​

 • طرح‌های درون‌سازمانی
 • امور عضو وابسته
 • برگزاری مراسم هفته پژوهش
29902315
mah.aminian[at]
mail.sbu.ac.ir
خانم زهرا جدید

رئیس اداره پژوهش تحصیلات تکمیلی​​​​​​

 • امور برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌ها (داخل و خارج دانشگاه)
 • قطب‌های علمی
 • واحدهای پژوهشی
 • هسته‌های پژوهشی
29902699
z.jadid[at]
mail.sbu.ac.ir
فرح رمضانی

معاون حوزه مدیریت
پشتیبانی و فناوری

 • کارشناس خرید تجهیزات پژوهشی و فناوری
 • تسویه اعتبار ویژه
29902238
framezani[at]
mail.sbu.ac.ir
سعادت علی یاری

رئیس اداره تجهیزات
پژوهشی و فناوری​​​​​​​

 • صدور کد اخلاق زیستی
 • تجهیزات واحدها
 • تنخواه‌های داوری
29902009
s-aliyari[at]
mail.sbu.ac.ir
آقای بهزاد شیرزاده
رئیس اجرایی معاونت پژوهشی
29902067
b.shirzadeh[at]
mail.sbu.ac.ir
آقای آرمان پورقاز

کارشناس پژوهش​​​​

 • اعتبارسنجی نشریات
 • سامانه خیام
 • تهیه کارنامه پژوهشی اساتید
 • امتیازدهی کتاب
 • سایت معاونت پژوهشی​​​​​​
29902316
a.pourghaz[at]
mail.sbu.ac.ir
آقای سجاد محرابی
عاملیت مالی معاونت پژوهشی و فناوری
​​​
29905896
s-mehrabi[at]
mail.sbu.ac.ir
آقای مجید خیرخواهان
مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری
29902236
m.kheirkhahan[at]
mail.sbu.ac.ir
خانم سامیدخت قمری
کارشناس پژوهشی
 • تهیه کارنامه پژوهشی اساتید
 • اعتبارسنجی نشریات
 • سامانه خیام
 • ثبت مجلات در گلستان 
29902316
s.ghamari[at]
mail.sbu.ac.ir
مهسا صدقی پور
رئیس اداره خدمات
پژوهشی و فناوری
 • کارشناس عاملیت مالی معاونت پژوهشی
 • کنفرانس‌های علمی بین‌المللی
29902313
m-sedghipour[at]
mail.sbu.ac.ir
خانم راهله انتظار یزدی

کارشناس پژوهشی
 

سامانه علم‌سنجی
ارزیابی پژوهشی
29902699
r.entezari[at]
mail.sbu.ac.ir
خانم بهاره حسن زاده

کارشناس پژوهشی

 • امور برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌ها (داخل و خارج دانشگاه)
 • قطب‌های علمی
 • واحدهای پژوهشی
 • هسته‌های پژوهشی
29902316
b.hasanzadeh[at]
mail.sbu.ac.ir
معصومه کاظمی

کارشناس

 • کارشناس زیر‌سیستم گلستان
 • درخواست اعتبار ویژه

 

29902246
ma-kazemi[at]
mail.sbu.ac.ir
خانم الهه سلیمان‌زاده

کارشناس پژوهشی

 • اخلاق در پژوهش
29902314
e.soleymanzadeh[at]
mail.sbu.ac.ir
زهرا نصیرپور

کارشناس مسئول پژوهشی​​​​​​​

 • خرید تجهیزات شاعا
 • خرید تجهیزات ارزی
29902313
z.nasirpour[at]
mail.sbu.ac.ir
فرزانه رهبر
رئیس اداره خدمات
پژوهشی و فناوری
​​​​​​​
 • فرصت مطالعاتی
 •  دوره پسا دکترا
29902071
f.rahbar[at]
mail.sbu.ac.ir
خانم مهشاد غفاری
کارشناس پژوهشی
 • امور پروژه‌ها
29902317
m-ghafari[at]
mail.sbu.ac.ir
خانم زهرا محبی

کارشناس پژوهشی

 • ​​​​​​​طرح‌های برون‌سازمانی
29902317
a.mohebi[at]
mail.sbu.ac.ir
خانم پروانه عرفانیان دانشور
معاون حوزه مدیریت
همکاری‌های پژوهشی
و ارتباط با صنعت و جامعه
 • طرح‌های برون سازمانی
 • معاونت همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت
22431622
erfanian[at]
mail.sbu.ac.ir
  معصومه امینی

کارشناس پژوهشی

 • کارشناس عاملیت مالی معاونت پژوهشی
 • همیار پژوهشی
29905895
جدید
آقای مسعود مسعودی
رئیس اداره خدمات
پژوهشی و فناوری
 • طرح‌های برون سازمانی
29902345
m-masoudi[at]
mail.sbu.ac.ir
آقای وحید عسگری

کارشناس پژوهشی

 • ​​​​​​​قراردادهای برون‌سازمانی
29902315
آقای قاسم قاسمی

کارشناس پژوهشی

 • ​​​​​​​قراردادهای برون‌سازمانی
29902345
gh.ghasemi[at]
mail.sbu.ac.ir
خانم معصومه مرادی

کارشناس پژوهشی

 • ​​​​​​​طرح‌های برون‌سازمانی
29902249
maso.moradi[at]
mail.sbu.ac.ir