فلوچارت انجام طرح‌های پژوهشی برون سازمانی

مراحل انجام طرح‌های پژوهشی برون سازمانی

 

1.      دریافت نامه به همراه پروپوزال از معاونت پژوهشی دانشکده/پژوهشکده

 

2.      تهیه نامه جهت ارسال پروپوزال به کارفرما با امضای معاونت پژوهشی و فناوری

 

3.      در صورت تایید کارفرما، پیش نویس قرارداد، از کارفرما دریافت می شود (تذکر: در صورت عدم تاییداز سوی کارفرما، نامه ای مبنی بر علل عدم پذیرش دریافت می گردد.)

 

4.      پیش نویس قرارداد به دفتر حقوقی دانشگاه ارسال می گردد.

 

5.      در صورت تایید، قرارداد مهر و امضاء شده و به کارفرما ارسال می گردد. (تذکر: در صورت عدم تایید، قرارداد اصلاح می شود و به کارفرما ارسال می گردد و پس از تایید کارفرما ودریافت مجدد مهر و امضاء شده و به کارفرما ارسال می گردد.)

 

6.      دریافت قرارداد به همراه نامه ابلاغ آغاز به کارقرارداد از سوی کارفرما و تشکیل پرونده.

 

7.      تهیه نامه درخواست پیش پرداخت قرارداد با امضای معاونت پژوهشی و فناوری و ارسال کارفرما.

 

8.      تهیه نامه ضمانتنامه پیش پرداخت قرارداد با امضای ریاست دانشگاه و ارسال به کارفرما.

 

9.      تهیه نامه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات قرارداد با امضای ریاست دانشگاه وارسال به کارفرما.

 

10.  تهیه نامه معرفی نماینده برای دریافت چک پیش پرداخت قرارداد.

 

11.  تهیه نامه جهت دریافت چک یا رسید واریزی از کارفرما توسط کارپرداز دانشگاه.

 

12.  پس از دریافت چک به حساب دانشگاه واریز می شود.

 

13.  ثبت رسید واریزی در اتوماسیون اداری

 

14.  تهیه نامه مالی و همزمان تهیه قرارداد داخلی در ارتباط با قرارداد برون سازمانی.

 

15.  قرارداد داخلی در سه نسخه تنظیم می شود یک نسخه به مدیریت مالی اداری دانشگاه به همراه نامه مالی ارسال می گردد، یک نسخه به مجری قرارداد ارائه و یک نسخه دیگر نیز در پرونده درج می گردد.

 

16.  ارسال گزارشات مرحله ای قرارداد و درخواست حق الزحمه مربوطه.

 

17.  ارسال گزارش نهایی و درخواست اعلام اختتام قرارداد.

 

18.  درخواست از کارفرما جهت تهیه نامه خطاب به بیمه تامین اجتماعی شعبه 25.

 

19.  انجام مراحل دریافت مفاصا حساب بیمه با تهیه نامه برای بیمه تامین اجتماعی شعبه 25 و ضمیمه کردن حکم پرسنلی مجری قرارداد

 

20.  دریافت مفاصا حساب بیمه و تهیه نامه برای کارفرما و درخواست پرداخت کلیه مبالغ باقیمانده و حسن انجام کار قرارداد و درخواست ارائه نامه اختتام قرارداد از سوی کارفرما.

 

21.  انجام تسویه حساب نهایی قرارداد با دریافت اسناد هزینه شده جهت قطعی منظور شدن پرداختها.

 

22.  دریافت یک نسخه از گزارش نهایی به همراه نسخه الکترونیک آن.  

 

23.  تهیه نامه گواهی انجام قرارداد برای استفاده مجری از امتیاز آن درخصوص ارتقاء.

1-      بررسی اثر تغییر اقلیم و مدیریت خشکی و خشکسالی (طرح کلان ملی)

2-       پژوهش، پايش و ضميري محتواي توسط طرف دوم در خصوص محتواهاي همراه اول شامل كليه محتواي منتشر بر بستر پايه مخابراتي شبكه همراه اول اعم از محتواي متني صوتي و تصويري و برنامه هاي كاربردي محتواي غني ر بستر باند پهن و ساير موارد مرتبط در قالب سامانه مديريت و نظارت بر محتوا با عنوان (سامانه بهسازي و ارتقا محتوا)

3-      تولید مواد اولیه هپاتیت B انسانی در ایران

4-      طراحي نظام نظارت مالي بانك مركزي بر بانك ها

5-      طراحی، تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه روان‌شناسی و فیزیولوژی مرکز منابع انسانی و آموزش نیروگاه اتمی بوشهر و اخذ گواهی استاندارد

6-      مطالعه منشاء و کنترل گرد و غبار و ریزگرد با سازمان محیط زیست (در دست اقدام)

7-      دانش و فناوری استفاده از آب دریا و آب‌های شور برای استفاده در کشاورزی، شرب و صنعت (در دست اقدام پدر کمیسون کشاورزی)

8-      بررسی و مطالعه آلودگی هوا در تهران (شورای شهر و شهرداری تهران)

9-       پروژه های پژوهشی انجام شده در زمینه آب در دانشگاه از سال 92 تا 97  " پروژه های پژوهشی انجام شده در زمینه آب.pdf "