تشویق و داوری مقالات
​​​​​​​
​​​​​​​
 • ورود به بخش ثبت فعالیت های پژوهشی مقالات درپیشخوان خدمت گلستان از سوی عضو هیات علمی
 • ثبت و تایید اطلاعات کامل مقاله، مجله و نویسندگان در فرم نمایش داده شده
 • بررسی و تایید درخواست جهت تشویق از سوی هیات علمی و ارسال به کارشناس پژوهشی واحد
 • تایید درخواست توسط کارشناس و معاون پژوهشی واحد و ارسال به مدیر پشتیبانی پژوهشی حوزه معاونت پژوهشی
 • تایید و ارسال به کارشناسان حوزه معاونت پژوهشی در بخش تشویق مقالات
 • بررسی و امتیازدهی بر اساس آیین نامه توسط کارشناس مربوطه
 • تایید نهایی و ارسال گزارش به عاملیت مالی معاونت پژوهشی جهت پرداخت مبالغ تشویق
شرط تشویق مقالات چاپ شده در مجلات:
مقالات پژوهشی مشمول تشویق می گردند که:
1: فعالیت به تایید پژوهش رسیده باشد.
2: مقاله حتما چاپ شده باشد. (برای مقالات با اخذ پذیرش تشویق تعلق نمی گیرد.)
2: مقاله در مجله دارای نمایه به چاپ رسیده باشد. (مجلات علمی ترویجی مشمول تشویق نمی شود)
3: مقاله چاپ شده برای دوسال اخیر باشد.
برای مقالات چاپ شده که گزینه مقاله داغ و یا پراستناد انتخاب شده باشد ارائه مستندات در کنار فایل مقاله بارگذاری شده الزامی است.


​​​​​​​
سعادت علیاری
​​​​​​ 29902009
 
​​​​​​​فرآیند درخواست اعتبار ویژه


1 . هیات علمی:
 • ثبت کلیه فعالیت های پژوهشی در سامانه گلستان (موارد مشمول امتیاز مطابق ماده 3 آیین نامه اعتبار ویژه) 
 • انتخاب تایید ثبت کننده در پایین فعالیت و ارسال تمام فعالیت های ثبت شده در بخش تایید فعالیت های پژوهشی در پیشخوان خدمت گلستان با انتخاب فلش سبز جهت تایید دانشکده
 • مراجعه به پیشخوان خدمت  گلستان و انتخاب  عنوان  درخواست جدید
 • ایجاد درخواست جدید و ورود به تکميل فرم هاي درخواست و ارزيابي فعاليت
 • انتخاب موردی فعالیت های تایید شده در اعتبارویژه هر سال توسط هیات علمی با انتخاب کلمه بله
 • تایید فعالیت های گروه بندی شده با عنوان تایید استاد و ارسال درخواست اعتبارویژه  با ورود به پیشخوان خدمت وانتخاب فلش سبز پیشخوان خدمت  جهت تاییدو امتیاز دهی دانشکده
2. دانشکده / پژوهشکده
 • بررسی و تایید فعالیت های گروهبندی شده توسط کارشناس پژوهشی واحد
 • ارسال درخواست اعتبار ویژه به معاون پژوهشی دانشکده / پژوهشکده
 • امتیازدهی فعالیت ها توسط معاون پژوهشی دانشکده/پژوهشکده
 • تایید و ارسال درخواست های اعتبار ویژه توسط معاون پژوهشی دانشکده/پژوهشکده  صرفا در بازه زمانی تعیین شده
 • تایید و ارسال به مدیریت پشتیبانی در حوزه معاونت پژوهشی
3. معاونت پژوهشی
 • دریافت درخواست های ثبت شده در پیشخوان خدمت گلستان توسط مدیر پشتیبانی پژوهشی و فناوری
 • بررسی درخواست ها توسط کارشناس اعتبار ویژه، تایید پژوهش در صورت مطابقت با آئین نامه و کسب حداقل امتیاز لازم
 • عدم تایید در صورت ثبت اشتباه فعالیت و یا امتیاز دهی  با عودت به دانشکده جهت اصلاح مجدد
 • اعلام امتیازهای تایید شده به دفتر برنامه ریزی و تحصیلات تکمیلی در بازه زمانی تعیین شده جهت تعیین ظرفیت دانشجوی استاد
 • صدور ابلاغیه اعتبار ویژه در صورت تسویه حساب اعتبار ویژه سال قبل صرفا برای متقاضیان دریافت اعتبارویژه
 • ارسال نامه پرداخت مرحله اول (60%) اعتبار ویژه به عاملیت مالی معاونت پژوهشی
 • پرداخت مرحله دوم (30%) اعتبار ویژه پس از هزینه کرد مرحله اول اعتبار با ارائه درخواست مجری ونامه معاون پژوهشی واحد و کسر(% 10) همیار پژوهشی در صورت عدم ارسال هزینه همیار پژوهشی
 • ارسال به عاملیت مالی معاونت جهت پرداخت
 • انجام پرداخت عاملیت در صورت داشتن پژوهش کارت ملت
​​​​​​​معصومه کاظمی
29902246

همایش ها وکنفرانس های علمی بین المللی
​​​​​​​
قبل از سفر:
 • درخواست ثبت همایش/ کنفرانس بین المللی در پیشخوان سامانه جامع گلستان از سوی هیات علمی و بررسی و تایید آن توسط کارشناس و معاون پژوهشی واحد
 • بررسی و تایید همایش/ کنفرانس در حوزه مدیریت پژوهش و برنامه ریزی تحصیلات تکمیلی و اخد کد همایش/ کنفرانس
 • ثبت مقاله ای که قرار هست در همایش/ کنفرانس بین المللی که ارائه گردد و اخذ کد فعالیت از سامانه گلستان
 • درخواست شرکت در همایش/ کنفرانس بین المللی در پیشخوان سامانه جامع گلستان از سوی هیات علمی با دردست داشتن کد همایش و کد مقاله
 • بررسی و ارسال به حوزه مدیریت پشتیبانی پژوهشی پس از تایید  کارشناس و معاون پژوهشی واحد
 • بررسی و تایید کارشناس کنفرانس های بین المللی درحوزه معاونت پژوهشی
 • معرفی به مدیریت همکاری های علمی بین المللی جهت صدور معرفی نامه لاتین برای اخذ ویزا
 • درخواست صدور حکم ماموریت (با و یا بدون بارمالی) به معاونت مالی، پشتیبانی و مدیریت منابع

بعد از سفر:
 • درخواست بازگشت از همایش/ کنفرانس بین المللی و ثبت هزینه های سفر در پیشخوان سامانه جامع گلستان
 • بررسی و ارسال به حوزه مدیریت پشتیبانی پژوهشی پس از تایید معاون پژوهشی واحد و ارسال مدارک مالی به معاونت
 • بررسی و تایید کارشناس کنفرانس های بین المللی درحوزه معاونت پژوهشی
 • انجام تسویه و ارسال نامه به عاملیت مالی معاونت پژوهشی به منظور ثبت در پرونده تسویه و کسر از بدهی اعتبارویژه هیات علمی    
 
مهسا صدقی پور
​​​​​​​29903115

فرصت مطالعاتی

​​​​​​​
قبل از ماموریت:
 • ارسال فراخوان سالانه از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه به واحدها و اعضای هیات علمی
 •   اعلام درخواست متقاضی و بررسی و تایید ایشان در شورای پژوهشی واحد و ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه در زمان فراخوان (متقاضی قبلا با دانشگاه مقصد تعاملات اولیه را با هماهنگی واحد، انجام داده باشد)
 • بررسی مدارک از سوی کارشناس معاونت پژوهشی و ارسال به شورای پژوهشی دانشگاه جهت طرح و بررسی درخواست افراد متقاضی
 • ارسال به حوزه ریاست و طرح و بررسی درخواست ایشان در هیات رئیسه پس از تایید شورای پژوهشی دانشگاه
 • معرفی نفرات منتخب به واحد حراست و اخد استعلام های جاری
 •    ابلاغ اسامی نهایی افراد به واحد ایشان و درخواست اعلام تاریخ شروع سفر بر اساس پذیرش ارسالی از دانشگاه مقصد
 •    معرفی افراد اعزامی به امور حقوقی دانشگاه جهت واگذاری تضامین، دفتر همکاری های علمی بین المللی جهت اخذ معرفینامه برای ویزا و دفتر همکاری های علمی بین المللی وزارت عتف جهت صدور مجوز کارگروه نظارت بر سفرهای خارچی کارکنان دولت
 • معرفی ایشان به معاونت مالی، پشتیبانی و مدیریت منابع جهت صدور حکم ماموریت با ارائه ویزا و بلیط سفر و در نهایت ارائه تسهیلات بر اساس حکم


حین ماموریت و پس از بازگشت از ماموریت:
 
 • ارسال گزارش دوره ای 3 ماهه فعالیت های علمی پژوهشی توسط مامور اعزامی و بررسی و تایید در شورای پژوهشی واحد
 • اعلام نظر و تایید واحد مامور اعزامی به معاونت پژوهشی تا اتمام زمان  ماموریت و درخواست تمدید ماموریت در صورت لزوم
 • بررسی درخواست تمدید در معاونت پژوهشی و ارسال به هیات رئیسه جهت بررسی و اعلام نظر
 • اعلام تایید تمدید ماموریت به مامور اعزامی و درخواست تمدید حکم ماموریت ایشان از معاونت مالی، اداری و مدیریت منابع
 • بازگشت مامور اعزامی به واحد مبدا و ارسال گزارش نهایی ماموریت و شروع به کار ایشان از سوی واحد به معاونت پژوهشی دانشگاه
 • معرفی به معاونت مالی، اداری و مدیریت منابع به منظور صدور حکم شروع به کار ایشان و ارسال مدارک تسویه به مدیریت امور مالی دانشگاه
 • معرفی مامور اعزامی به امور حقوقی دانشگاه جهت استرداد تضامین پس از اجرای تعهدات ماموریت (چاپ مقاله و ...)
   
 

​​​​​​​فرزانه رهبر
29902071
​​​​​​​

انواع پسا دکتری
​​​​​​​

 
 
 • با استفاده از اعتبار ویژه پژوهشی/ یاطرح برون سازمانی اعضای هیات علمی
 • با حمایت مشترک دانشگاه و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران  (با و یا مستقل از عقدتفاهم نامه دانشگاه با صندوق)
 • از محل اعتبار مرکز تعاملات علم و فناوری ریاست جمهوری (بنیاد ملی نخبگان)
 • با حمایت سایر سازمان های دولتی یا غیردولتی


پسادکتری با استفاده از اعتبار ویژه پژوهشی/ یاطرح برون سازمانی اعضای هیات علمی:
 
 • ارائه درخواست هیات علمی میزبان از طریق سامانه گلستان به معاونت پژوهشی دانشکده/پژوهشکده بدون انتخاب شخص پژوهشگر مورد نظر
 • بررسی اولیه به لحاظ شرایط هیات علمی (اعتبار ویژه و مرتبه علمی) و ارسال درخواست ایشان به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت بارگذاری خبر جذب پژوهشیار در سایت دانشگاه
 • اطلاع رسانی معاونت پژوهشی در سایت و دریافت مدارک متقاضیان و سپس ارسال از معاونت پژوهشی به دانشکده/پژوهشکده
 • طرح و بررسی مدارک در شورای پژوهشی واحدها وارسال مجدد مدارک محقق مورد تایید به معاونت پزوهشی (انتخاب پژوهشگر از بین متقاضیان)
 • بررسی مدارک از نظر احراز شرایط مندرج در آئین نامه پسادکتری توسط کارشناس مربوطه در حوزه معاونت پژوهشی
 • انعقاد قرارداد قیمابین متقاضی و  معاونت پژوهشی و ناظر علمی (هیات علمی میزبان) در معاونت پژوهشی در ازای اخذ تضامین از محقق(چک یا سفته)
 • ارسال گزارش ماهانه و نامه تایید انجام کار فعالیت های علمی و پژوهشی از سوی هیات علمی ناظر  به دانشکده/ پژوهشکده و سپس  به معاونت پژوهشی و  فناوری دانشگاه قبل از 15هرماه نکته  مسئولیت بیمه محقق با خودش می باشد
 • دریافت گزارشات و ارسال نامه پرداخت به ارسال به منابع انسانی دانشگاه و  امور مالی
 • تکرار روند ارسال گزارشات جهت پرداخت ماهیانه تا زمان اتمام قرارداد
 • درخواست تمدید دوره براساس آیین نامه در صورتیکه اعتبار ویژه استاد میزبان کفایت کند

پسادکتری با حمایت مشترک دانشگاه و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران  بر اساس عقد تفاهم نامه دانشگاه با
صندوق :

 
 • مراجعه به سایت صندوق حمایت  www.insf.org جهت ارسال درخواست، در زمان مقرر فراخوان و اطلاع از اولویت های صندوق 
 • تکمیل فرم های مربوط به پروپوزال (توسط متفاضی ) و فرهای داوری و صورتجلسه (توسط دانشکده/پژوهشکده) (داشتن سه مقاله ISI برای رشته های علوم پایه و فنی مهندسی یا پنج مقاله ISC برای علوم انسانی)
 • ارسال به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به انضمام رزومه مسئول ، مجری و ناظر/صورتجلسه / معرفی نامه تکمیل و پاراف شده(مهم)
 • بررسی طرح در معاونت پژوهشی
 • صدور معرفی نامه  توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در صورت تایید
 • بارگذاری فرم ها و مستندات در سایت صندوق (سامانه کایبر) توسط ذینفع
 • دریافت شماره طرح پایش و اقدام موارد اعلامی از سوی صندوق
 • مراجعه به صندوق جهت امضای قراداد و عمل به مفاد قرارداد
 • ارائه یک نسخه قرارداد به دانشگاه و ارسال مرتب گزارشات و ارائه درخواست وجوه مطابق با نحوه پرداخت قرارداد

پسادکتری با حمایت مشترک دانشگاه و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران  مستقل از عقد تفاهم نامه دانشگاه و صندوق :
 • مراجعه به سایت حمایت  www.insf.org جهت ارسال درخواست در زمان مقرر فراخوان و اطلاع از اولویت های صندوق
 • بررسی طرح  در دانشکده /پژوهشکده
 • ارسال پروپوزال طرح و درخواست صدور معرفی نامه به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه (داشتن سه مقاله ISI برای رشته های علوم پایه و فنی مهندسی یا پنج مقاله ISC برای علوم انسانی)
 • بررسی و صدور معرفی نامه توسط معاونت پژوهشی و فناوری  دانشگاه
 • دریافت شماره طرح و پایش و اقدام موارد اعلامی از سوی صندوق
 • ارسال یک نسخه قرارداد در صورت انعقاد، ارسال به موقع گزارشات علمی 
 
پسادکتری با حمایت بنیاد ملی نخبگان:
 
 1. برای دانش آموختگان ایرانی دانشگاه های داخل کشور : در حال تعامل با بنیاد
 2. صرفا برای دانش آموختگان ایرانی دانشگاه های خارج از کشور  :
 • پذیره نویسی متقاضی واجد شرایط در سایت بنیاد ملی نخبگان به آدرس https://connect.isti.ir/
 • بررسی در بنیاد و در صورت تایید, اعلام به رابط دانشگاه و قابل رویت بودن در سامانه مربوط
 • استعلام معاونت پژوهشی از واحدهای مرتبط با تخصص متقاضی تایید شده
 • بررسی رزومه و پروپوزال متفاضی در دانشکده/ پژوهشکده و  اعلام موافقت عضو هیات علمی به عنوان استاد میزبان و دانشکده/پژوهشکده و ارسال تاییدیه به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
 • معرفی متقاضی و استاد میزبان به طرفین توسط رابط دانشگاه و اعلام موافقت نهایی متقاضی با شرایط دانشگاه به رابط
 • انعقاد قرارداد قیمابین متقاضی و  معاونت پژوهشی و ناظر علمی (استاد میزبان) در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و شروع کار
 • ارسال گزارش ماهانه و نامه تایید انجام کار فعالیت های علمی و پژوهشی از سوی هیات علمی ناظر  به دانشکده/ پژوهشکده و سپس  به معاونت پژوهشی و  فناوری دانشگاه / ارسال درخواست گرنت مربوط در صورت نیاز استاد میزبان
 • دریافت گزارشات و ارسال نامه پرداخت به عاملیت مالی در حوزه معاونت پژوهشی / ارسال گزارش تسویه در صورت دریافت گرنت
 • تکرار روند ارسال گزارشات جهت پرداخت ماهانه تا زمان اتمام قرارداد

پسادکتری با حمایت سایر سازمان های دولتی یا غیردولتی :
سازمان هایی که نیاز به تربیت نیروی متخصص و پسادکتری داشته باشند خود، فرد دانش آموخته را طی نامه به دانشگاه معرفی می کنند 
​​​​​​​
 • بررسی مستندات و مدارک محقق و سازمان معرف در معاونت پژوهشی
 • استعلام معاونت پژوهشی از واحدهای مرتبط با تخصص متقاضی تایید شده / واحد بایستی رسما و به صورت کتبی با دوره و محقق اعلام نماید
 • بررسی رزومه و پروپوزال متفاضی در دانشکده/ پژوهشکده و  اعلام موافقت عضو هیات علمی به عنوان استاد میزبان و دانشکده/پژوهشکده و ارسال تاییدیه به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
 • معرفی متقاضی و استاد میزبان به سازمان یا ارگان حامی / دریافت وجوه حمایتی از ارگان حامی با ارائه مستندات 
 • تنظیم قرارداد قیمابین متقاضی و  معاونت پژوهشی و ناظر علمی (استاد میزبان) در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه کسب نظر دفتر حقوقی و شروع کار
 • ارسال گزارش ماهانه و نامه تایید انجام کار فعالیت های علمی و پژوهشی از سوی هیات علمی ناظر  به دانشکده/ پژوهشکده و سپس  به معاونت پژوهشی و  فناوری دانشگاه / پرداخت ها مطابق با توافقات انجام شده سازمان و دانشگاه و مطابق با قرارداد
 • دریافت گزارشات و ارسال نامه پرداخت به عاملیت مالی در حوزه معاونت پژوهشی
تکرار روند ارسال گزارشات جهت پرداخت ماهانه تا زمان اتمام قرارداد

 

​​​​​​​​​​​​​​فرزانه رهبر
29902071
​​​​​​​
 
​​​​​​​حق الزحمه داوری ها
 
تنخواه داوران خارجی (اعضای هیات علمی خارج دانشگاه):
 
 • مکاتبه ریاست واحدها با معاونت پژوهشی  مبنی بر تخصیص تنخواه مورد نیاز واحد جهت داوران خارجی
 • بررسی و تایید حوزه معاونت پژوهشی و ارسال درخواست تخصیص تنخواه به مدیریت مالی
 • پرداخت تنخواه از سوی مدیریت مالی به عاملیت مالی واحد متقاضی
 • پرداخت هزینه به داوران توسط عامل مالی واحد بر اساس فایل اکسل محاسباتی
 • تسویه تنخواه با ارائه اسناد مثبته با مدیریت مالی توسط عامل مالی واحد

حق الزحمه داوران داخلی (اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی):
 
 • مکاتبه واحد متقاضی با معاونت پژوهشی و ارسال اسامی داوران و فایل اکسل محاسباتی مربوط به هزینه داوری ها
 • مکاتبه با مدیریت مالی و ارسال مستندات
 • بررسی و پرداخت نهایی توسط مدیریت مالی به داوران​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​سعادت علیاری
 29902009

همیار پژوهشی

 
 • ثبت درخواست همیار پژوهشی توسط دانشجو از طریق پیشخوان خدمت گلستان ایشان
 • تعیین محل تامین اعتبارویژه (سال) و تایید درخواست توسط استاد راهنما/مشاور
 • بررسی و تایید درخواست توسط کارشناس پژوهشی واحد
 • تایید درخواست توسط معاون پژوشی واحد
 • تایید درخواست توسط مدیر پشتیبانی پژوهشی و فناوری معاونت پژوهشی
 • بررسی و تایید درخواست توسط کارشناس همیار پژوهشی در حوزه معاونت پژوهشی
​​​​​​​تایید و پرداخت همیار پژوهشی توسط عاملیت مالی پژوهشی در حوزه معاونت ​​​​​​


​​​​​​​
معصومه امینی
29905895

 • ​​​​​​

​​​​​​​تسویه اعتبار ویژه پژوهشی:
 
 • ورود به سامانه جامع گلستان بخش  پیشخوان خدمت توسط هیات علمی
 • انتخاب گزینه  ثبت هزینه های اعتبار ویژه پژوهشی و تکمیل فرم هزینه ها
 • ارسال به کارشناس پژوهشی واحد جهت بررسی گزارش گلستان و مدارک فیزیکی و تطبیق مدارک با آیین نامه اعتبارویژه
 • بررسی و تایید کارشناس تسویه در حوزه معاونت پژوهشی
 • بررسی و تایید معاون واحد و ارسال به مدیریت پشتیبانی پژوهشی
 • اخذ تاییدیه اعتبار ویژه پژوهشی توسط عضو هیئت علمی (گزارش 1525) و امضاء توسط مجری و رئیس دانشکده و ارسال فیزیکی آن به همراه فاکتورها بانضمام نامه درخواست تسویه حساب از طرف دانشکده/ پژوهشکده
 • تایید ایشان و ارسال به معاونت پژوهشی واحد
 • بررسی و تایید کارشناس تسویه در حوزه معاونت پژوهشی
ارسال نامه تسویه و ارسال مدارک فیزیکی جهت تایید به عاملیت مالی حوزه معاونت به منظورتسویه نهایی


​​​​​​​
فرح رمضانی
​​​​​​​29902238
 
ماموریت های پژوهشی

​​​​​​​
 • ارائه درخواست عضو هیات علمی به دانشکده/پژوهشکده (تایید شده در شورای پژوهشی واحد) و تکمیل فرم های مربوطه و ارسال به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
 • طرح درکارگروه تخصصی / شورای پژوهشی و اخذ استعلام از امور هیات علمی  توسط معاونت پژوهشی
 • معرفی به مدیریت همکاری های علمی بین المللی ارائه معرفینامه به متقاضی جهت اخذ ویزا
 • معرفی به معاونت مالی، پشتیبانی و مدیریت منابع جهت صدور حکم ماموریت و ابلاغ حکم ماموریت به متقاضی
  (در صورت صدور)
 • ارائه گزارش مامور اعزامی به دانشکده/پژوهشکده و معاونت پژوهشی و تسویه مالی در صورت اخذ حمایت مالی از دانشگاه یا وزارت عتف پس از بازگشت از ماموریت

فرزانه رهبر
​​​​​​​ 29902071

​​​​​​​تایید و ارزیابی مقالات در مجلات و همایش

 
1: وارد کردن عنوان کامل مقاله (منطبق با اصل مقاله):
​​​​​​​
2: بارگذاری فایل رسمی چاپ شده مقاله داخی و یا خارجی و یا فایل مندرج به Doi برای مقالات خارجی که پذیرش قطعی دارند در بخش مجلات و یا بارگذاری فایل رسمی مقاله مندرج به سربرگ همایش برای مقالات ارائه شده در همایش ها (یا فایل غیر رسمی به همراه گواهی حضور در همایش مذکور)
3: انتخاب زبان مقاله، نوع چاپ، انتخاب گزینه پراستناد، مقاله داغ و ... در بخش مشخصات مقاله
4: انتخاب نام مجله از لیست (چنانچه برای یک مجله دو عنوان یافت شد، عنوان دارای نمایه انتخاب گردد) و نام همایش برای مقالات ارائه شده در همایش ها
5: وارد کردن اطلاعات مقاله همچون شماره صفحه، دوره، شماره، زمان چاپ (دقت شود اطلاعات بر اساس اخرین به روزرسانی مقاله در مجله وارد گردد)
6: تعریف و وارد کردن نام همکاران و نویسندگان به ترتیب و بر اساس مقاله، نوع همکار (دانشجو، هیات علمی داخل و یا خارج و ...)، نوع وابستگی و تعیین نویسنده مسئول در جدول تعریف همکاران
7: ثبت و ارسال فعالیت که در بخش وضعیت تایید فعالیت، حتما به تایید دانشکده رسیده باشد.

 
​​​​​​​مهسا صدقی پور
​​​​​​29903115