صفحه اصلی
پژوهشنامه نقد ادب عربی
  • 216270 بازدید

شماره جاری : دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1398

شاپا چاپی : 2008-7349

شاپا الکترونیکی : 2588-6835

 

دوفصلنامه پژوهشنامه نقد ادب عربی

آغاز انتشار: سال  1389/

پژوهشنامه نقد ادب عربی با رویکردی انتقادی، به منظور نقد و تحلیل ادبیات به معنای عام آن، به طرح مسائل و موضوعات مختلف حوزه زبان و ادبیات عربی می‏ پردازد. انتشار مقالاتی که رویکردی تحلیلی به ابعاد مختلف زبان و ادبیات عربی دارند و از روشمندی علمی و نوآوری برخوردارند، در حیطه کار این مجله می‏ باشد.

نمایه شده در پایگاه داده: ISC

نشریه پژوهشنامه نقد ادب عربی از قوانین COPE (کمیته بین المللی اخلاق در نشر) پیروی می کند.

​​​​​​​