معاون پژوهشی و فناوری

دکتر سیده مهری حمیدی سنگدهی
استاد پژوهشکده لیزر و پلاسما

معاونت پژوهشی و فناوری

22431621
29902236
m_hamidi [at] sbu.ac.ir
رزومه
فعالیت‌های اجرایی
  • مدیریت پشتیبانی پژوهشی و فناوری دانشگاه 1398 ← 1400
  • عضویت در قطب علمی پلاسما و کاربردهای آن 1397 ← 1399
  • عضویت در هیات مدیره انجمن اپتیک و فوتونیک ایران 1395 ← 1398
  • رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه 1395 ← 1398