مدیران

مدیریت برنامه‌ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی:

دکتر مصطفی زندیه
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
مدیر برنامه‌ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی
29902067
29902066
m_zandieh [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر احسان بهرامی سامانی
دانشیار دانشکده علوم ریاضی
رئیس اداره ارزیابی پژوهشی
29902067
29902066
e_bahrami [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت

مدیریت همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت:

دکتر هومان لیاقتی
استاد پژوهشکده علوم محیطی
مدیر همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت
29902066
29902067
H-Liaghati [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر محسن گلبن حقیقی
دانشیار دانشکده علوم شیمی و نفت
رئیس اداره همکاری‌های پژوهشی بین‌دانشگاهی
29902066
29902067
 m_golbon  [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر محمد صافی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست
سرپرست اداره ارتباط با صنعت و جامعه
29902066
29902067
m_safi [at]  sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت

مدیریت پشتیبانی و فناوری:

دکتر حسن رضادوست چهارده
استادیار پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
مدیر پشتیبانی پژوهشی و فناوری
29902067
29902066
h_rezadoost [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر سعید نوجوان
استاد دانشکده علوم شیمی و نفت
سرپرست آزمایشگاه مرکزی
29905428
29905427
s_nojavan [at] sbu.ac.ir
رزومه

کتابخانه مرکزی:

دکتر مهدی شقاقی
استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
رئیس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه
29902323
m_shaghaghi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر سپیده عبدالکریمی
استادیار زبان‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
معاون کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه
29902331
s_abdolkarimi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت

مرکز نشر آثار علمی:

دکتر محمدرضا نبید
استاد پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
مدیر مرکز نشر آثار علمی
29902070
M-Nabid [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر فراهم احمدزاده
دانشیار پژوهشکده علوم محیطی
رئیس اداره نشریات
29902069
f_ahmadzade [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
پیوندها:
مدیریت همکاری‌های پژوهشی وارتباط با صنعت و جامعه
مدیریت برنامه ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی
مدیریت پشتیبانی پژوهش و فناوری
مدیریت کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه