صفحه اصلی
نظام ایده ها و نیازها
  • 195 بازدید

به منظور کمـک به کـاربردي نمودن دانش، تحقیقـات و پارسا(پایاننامه و رساله)هاي دانشـگاهی، پایش و پردازش نیازهاي کشور، مشارکت عموم متخصصین جامعه در حل مسائل و استفاده از ظرفیتهاي گسترده موجود در کشور، در کلیه سـطوح و تکمیل زنجیره ایـده تا تجاري سازي نوآوريها، دسـتاوردهاي پژوهشی و اختراعات، در جهت ساختن ایرانی پیشرو، توسعه یافته و ایجاد بستر مناسب براي تمام ایرانیانمشتاق خدمت و علاقه مند به مشارکت، در سامانه نظام ایده ها و نیازها، نیازهاي ثبت شـده در سامانه که در تاریـخ1402/4/14 به عنوان چالش هفته انتخاب شـدهانـد به حضورتـان ارسـال میگردد.

سامانه نظام ایـده‌ها و نیازها با راهبري معاونت فناوري و نوآوري وزارت عتف، توسط موسسـه اسـتنادي و پایش علم و فناوري جهان اسـلام (ISC)به آدرس https://nan.ac/ در سال 1401 معرفی شده است. نظام ایده‌ها و نیازها شبکه نظام یافته، فعال، زنده و برخط است که ارتباط و تعامل بین "نیازپرداز" و " ایـده پرداز" را در جهت تحقق اهداف مشـخص شده، در سطحملی برقرار می کند

دانلود فایل
افزودن نظرات