مدیریت برنامه ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی

روند تایید همایش، کنفرانس، و کارگاه درون سازمانی

 
 
 

فرم همایش و کارگاه

فرم ISC