تسویه اعتبار ویژه

 

 
 
 
 
 
       

کارشناس تسویه اعتبار ویژه

خانم فرح رمضانی

شماره تماس :  29902238

گردش کار تسویه اعتبار ویژه

​​​​​​​

تسویه حساب اعتبار ویژه در یک مرحله و پس از دریافت و هزینه کرد اعتبار ویژه مطابق گردش کار زیر انجام می شود:

1- ورود به سیستم پژوهشی گلستان و انتخاب گزینه پیشخوان توسط عضو هیئت علمی

2- انتخاب گزینه مبالغ و هزینه های اعتبار ویژه پژوهشی

3- کلیک بر روی منو ثبت هزینه های اعتبار ویژه و سپس تکمیل فیلدهای خالی

4- تایید توسط استاد و ارسال به کارشناس پژوهشی واحد جهت بررسی فاکتورها و نحوه هزینه کرد بر اساس آیین نامه اعتبار ویژه.

5- تایید توسط کارشناس واحد و ارسال به معاون پژوهشی واحد .

6 - پس از تایید توسط معاون پژوهشی واحد، گزارش 1525(تاییدیه) پرینت و پس از امضاء توسط مجری و رئیس واحد به همراه اصل فاکتورها به انضمام نامه درخواست تسویه از طرف دانشکده  به معاونت پژوهشی ارسال می گردد.

7- تایید و ارسال از معاون پژوهشی واحد به مدیر پشتیبانی پژوهشی و فناوری.

8- کارشناس معاونت پژوهشی، پس از دریافت مدارک و بررسی بر اساس آیین نامه اعتبار ویژه نسبت به ارسال مدارک تسویه به مالی اقدام می نماید. 

  نکته: در صورت عدم تایید توسط گلستان لطفا نسبت به موارد ذیل توجه فرمایید:

-         جمع هزینه ها از کل مبلغ اعتبار ویژه نمی بایست بیشتر باشد.

-         در صورت وجود مبالغ دستیار پژوهشی و پسادکتری ، تایید پژوهش مورد نیاز است.

-         - نیاز به بارگذاری فاکتورها در گلستان نمی باشد.

-         ثبت هزینه ها به ریال می باشد. در ثبت هزینه ها سه صفر حذف گردد.