دوره پسادکترا

 


 
frahbar pic.jpg

​​​​​کارشناس دوره پسا دکترا 
خانم فرزانه رهبر​

شماره تماس : 29902071


گردش کار استفاده از دوره پسا دکتری در دانشگاه شهیدبهشتی

با حمایت مشترک دانشگاه و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران

 ​

1-    مراجعه متقاضی به سایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به آدرس http://www.insf.org/

2-    کسب اطلاعات ضروری از مدارک و شرایط لازم، چگونگی بارگذاری و ارائه درخواست به صندوق

3-    ثبت نام در سایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به آدرس http://rtms.insf.org

4-    دریافت (دانلود) معرفی نامه خام از سایت صندوق و ارائه تکمیل شدۀ آن به دانشکده /پژوهشکده محل انجام پژوهش و کسب موافقت استاد میزبان

5-    ارسال معرفی نامه تکمیل شده به معاونت پژوهشی دانشگاه از طریق نامه اتوماسیونی با امضای رئیس  واحد میزبان

6-    تهیه و ارسال معرفی نامه صادره خطاب به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با امضای معاون پژوهشی دانشگاه

7-    دریافت معرفی نامه صادر شده توسط متقاضی، از معاونت پژوهشی دانشگاه  

8-       بارگذاری مدارک خواسته شده و معرفی نامه صادر شده از سوی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در سایت صندوق

9-        ارائه یک نسخه اصل قرارداد یا موافقت نامه صندوق به معاونت پژوهشی پس از امضا، (چنانچه درخواست متقاضی منجر به عقد قرارداد یا موافقت نامه شود)

10-  عمل به مفاد قرارداد جهت دریافت وجوه مربوط​​​