صفحه اصلی
همکاری بین المللی پژوهشی
  • 3955 بازدید

در راستای همکاریهای بین المللی پژوهشی، دکتر محمد حسین آدابی استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان کمیته داوری رساله دکتری در دانشگاه وین انتخاب شدند.

Invitation for PhD thesis Review


:Thesis  Title 
Stratigraphy and Sedimentology of the Paleogene Pabdeh Formation including the Palaeocene -Eocene Thermal Maximum in the Zagros Basin. 
Department of Geology, Faculty of Earth Sciences ,
University of Vienna
Supervisor Professor Michael Wagreich
 

افزودن نظرات