1.    تکمیل و بررسی پرسشنامه پیشنهادی هسته و ارسال برای بررسی و اظهار نظر به شورای پژوهشی واحد
2.      بررسی و تأیید اعضاء و برنامه پیشنهادی هسته در واحد مربوطه و ارسال از معاون پژوهشی واحد به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
3.      بررسی و تأیید تشکیل هسته ابتدا در کمیته تخصصی معاونت پژوهشی و فناوری و سپس ارسال به شورای پژوهشی دانشگاه جهت تصویب نهایی
4.      پس از تصویب شورا اعلام موافقت شورا به واحد متقاضی