این خدمت برای دسترسی و رفع نیاز کاربران در دوره­های تحصیلات تکمیلی  و  اعضای هیئت علمی دانشگاه به منابع علمی چاپی ایجاد شده است.