این خدمت برای تمدید و رزرو کردن کتاب امانت گرفته شده و مورد نیاز بدون مراجعه به محل کتابخانه ارائه شده است.