درخواست اعتبار ویژه 

 


kazemi pic.jpg
 کارشناس درخواست اعتبار ویژه​ 

خانم معصومه کاظمی

 شماره تماس : 29902246 

 

فایل راهنمای ثبت هزینه اعتبار ویژه  (جدید)
-  فرایند درخواست اعتبار ویژه

      به منظور استفاده بهینه از سامانه جامع گلستان و حذف فرآیندهای دستی، درخواست اعتبار ویژه کاملاً بصورت مکانیزه از طریق سیستم گلستان انجام می شود و نیاز به تکمیل فرم و ارسال نامه اتوماسیونی نمی باشد. گردش کار ثبت و تایید فعالیتهای پژوهشی و ارسال درخواست اعتبار ویژه به شرح ذیل ارائه می شود.

 

1 - ثبت اطلاعات پژوهشی (مطابق ماده 3 آیین نامه اعتبار ویژه) و بارگذاری نسخه الکترونیکی و تایید توسط استاد

 2 - تایید و ارسال تمام فعالیتهای ثبت شده در بخش تایید فعالیتهای پژوهشی پیشخوان خدمت

3 - مراجعه به پیشخوان خدمت و انتخاب ارسال درخواست اعتبار ویژه

4 - ایجاد درخواست جدید و ورود به تکميل فرم هاي درخواست و ارزيابي فعاليت

5 - انتخاب موردی فعالیتهای تایید شده توسط دانشکده/پژوهشکده

6 - تایید فعالیتهای گروه بندی شده و ارسال درخواست اعتبار ویژه از طریق پیشخوان خدمت به دانشکده/پژوهشکده

1-بررسی و تایید فعالیت های گروه بندی شده توسط کارشناس پژوهشی

2- امتیازدهی فعالیت ها توسط معاون پژوهشی دانشکده/پژوهشکده

3- تایید و ارسال درخواست های اعتبار ویژه توسط معاون پژوهشی دانشکده/پژوهشکده در بازه زمانی تعیین شده

1- دریافت درخواست های ثبت شده در پیشخوان خدمت گلستان توسط مدیر پشتیبانی پژوهشی و فناوری

2- بررسی درخواست ها توسط کارشناس اعتبار ویژه معاونت پژوهشی و ثبت تایید پژوهش در صورت مطابقت با آئین نامه

     3- صدور ابلاغیه اعتبار ویژه در صورت تسویه حساب اعتبار ویژه سال قبل

     4- ارسال نامه پرداخت مرحله اول (60%) اعتبار ویژه به امور مالی دانشگاه

5- پرداخت مرحله دوم (30%) اعتبار ویژه پس از هزینه کرد مرحله اول اعتبار و با ارائه درخواست مجری

 ​​​​​​​

نکته 1.  اطلاعات طرحهای پژوهشی برون دانشگاهی توسط کارشناسان محترم اداره ارتباط با صنعت و جامعه ثبت و تایید می شوند.

نکته 2. کتابهای تالیفی و ترجمه پس از ثبت در بخش فعالیتهای پژوهشی استاد و تایید و ارسال توسط استاد محترم و دانشکده، پس از ارسال به کمیسیون تخصصی معاونت پژوهشی امتیازدهی و در سیستم گلستان ثبت خواهد شد.

نکته 3.  پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری پس از ثبت و تایید توسط کارشناسان محترم آموزش دانشکده/پژوهشکده قابل گروه بندی می باشند.

نکته 4.  مجلات با نمایه علمی و پژوهشی که در سیستم گلستان نباشند پس از ارسال درخواست ثبت مجله جدید در گلستان و تایید در معاونت پژوهشی قابل انتخاب خواهند بود.

      نکته 5.  برای دریافت اعتبار ویژه، ثبت و تایید اطلاعات پژوهشی هر سال بایستی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد توسط عضو هیئت علمی صورت گیرد.