نقشه سایت

شبکه بهره برداری یکپارچه تجهیزات، با هدف برخورداری محققین از امکانات گسترده آزمایشگاه های پژوهشی و به آدرس bit.sbu.ac.ir  ایجاد شده است.