1.      تهیه نامه برای اعلام توانایی ها و دعوت جهت شرکت در جلسات و انجام مذاکرات اولیه. (تذکر : ممکن است این جلسات به دفعات تشکیل و یا چندین برنامه بازدید از دانشگاه گذاشته شود.)

2.      پس از بررسی ، پیش نویس تفاهمنامه توسط کارشناس پژوهشی از کارفرما دریافت می شود.

3.      کارشناس پژوهشی پیش نویس تفاهمنامه را به دفتر حقوقی ارسال می نماید.

4.      در صورت تایید پیش نویس تفاهمنامه توسط دفتر حقوقی، به تعداد نسخی که در خود پیش نویس تفاهمنامه قید شده است، تکثیر و جهت تایید به ریاست دانشگاه یا معاونت پژوهشی و فناوری ارائه می گردد . (    تذکر : در صورت عدم تایید ، با کارفرما تماس برقرار می شود و کارفرما پیش نویس قرارداد خود را اصلاح می نماید.)

5.      پیش نویس های تایید شده از طرف دانشگاه برای کارفرما ارسال می شود.

6.      کارفرما پیش نویس های دریافتی را پس از تایید، شماره گذاری می کند و تاریخ دقیق قرار داد را در آن ذکر می نماید.

7.      کارفرما یک نامه به پیوست تفاهمنامه ها الصاق می نماید و یک نسخه از آن را برای ریاست دانشگاه و یا معاونت پژوهشی و فناوری ارسال می نماید. (تذکر 1: آغاز فعالیت های مشترک از همین زمان می باشد.
      
تذکر 2: این فرآیند دوسویه می باشد و در پاره ای از موارد پیش نویس همکاری از سوی دانشگاه به سازمان ها ارسال می گردد.)