شیوه‌نامه اجرایی

با توجه به اهداف دانشگاه و ماده ۸ آئین­نامه­های دوره دکتری ورودی­های ۸۸ و ۸۹  و ورودی­های ۹۰ به بعد و ماده 19 آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی دانشجویان دکتری ورودی 95 و بعد از آن و نیز مواد  ۱۳ و ۲۱ دستورالعمل­های اجرایی دوره دکتری در دانشگاه،  این شیوه نامه به­منظور نظارت و ارزیابی دستاوردهای پژوهشی دوره­های دکتری در دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده است.

ماده1: کمیسیون­های تخصصی نظارت و ارزیابی دستاوردهای علمی

برای بررسی و ارزیابی کفایت دستاوردهای علمی دانشجویان دکتری کمیسیون‌های سه گانه علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی در معاونت پژوهشی و فناوری تشکیل می­شود و برنامه تشکیل جلسات آن برای هر نیمسال در ابتدای هر نیمسال به اطلاع واحدهای آموزشی و پژوهشی خواهد رسید.

ماده2: اعضای کمیسیون‌های تخصصی نظارت و ارزیابی دستاوردهای علمی

اعضای کمیسیون‌ها، معاونین پژوهشی واحدهای مربوط و بر حسب مورد و نیاز،  مدیران گروه‌هایی که دستاوردهای پژوهشی آن‌ها در جلسه مطرح می­شوند(بدون حق رای) هستند. دبیری کمیسیون‌ها را مدیر برنامه‌ریزی، نظارت و پژوهش تحصیلات تکمیلی دانشگاه به‌عهده دارد.

ماده 3: برنامه زمانی ارسال دستاوردهای علمی برای بررسی

از آنجایی‌که جلسه هر کمیسیون‌ تخصصی هر دو هفته یکبار تشکیل می‌شود، زمان درخواست بررسی کفایت دستاوردهای علمی رساله پس از ارسال از دریافت مدیریت برنامه­ریزی، نظارت و پژوهش تحصیلات تکمیلی، به‌طور معمول حداکثر دو هفته بعد است. در صورت عدم حضور معاون پژوهشی واحد ارسال کننده و یا نماینده واحد، کمیسیون‌ تخصصی از بررسی درخواست کفایت در آن جلسه معذور است. 

ماده 4: شیوه ارزیابی دستاوردهای علمی

اعضاء کمیسیون تخصصی حسب مصوبات به بررسی کفایت دستاوردهای علمی رساله خواهند پرداخت.

ماده5: اعلان نتایج

اعلام نتایج هر کمیسیون‌  تخصصی بررسی کفایت دستاوردهای علمی رساله‌های دکتری به‌طور منظم به مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه ارسال می­شود .