فلوچارت انجام طرح‌های پژوهشی برون سازمانی

 

1.      دریافت نامه به همراه پروپوزال از معاونت پژوهشی دانشکده/پژوهشکده

 

2.      تهیه نامه جهت ارسال پروپوزال به کارفرما با امضای معاونت پژوهشی و فناوری

 

3.      در صورت تایید کارفرما، پیش نویس قرارداد، از کارفرما دریافت می شود (تذکر: در صورت عدم تاییداز سوی کارفرما، نامه ای مبنی بر علل عدم پذیرش دریافت می گردد.)

 

4.      پیش نویس قرارداد به دفتر حقوقی دانشگاه ارسال می گردد.

 

5.      در صورت تایید، قرارداد مهر و امضاء شده و به کارفرما ارسال می گردد. (تذکر: در صورت عدم تایید، قرارداد اصلاح می شود و به کارفرما ارسال می گردد و پس از تایید کارفرما ودریافت مجدد مهر و امضاء شده و به کارفرما ارسال می گردد.)

 

6.      دریافت قرارداد به همراه نامه ابلاغ آغاز به کارقرارداد از سوی کارفرما و تشکیل پرونده.

 

7.      تهیه نامه درخواست پیش پرداخت قرارداد با امضای معاونت پژوهشی و فناوری و ارسال کارفرما.

 

8.      تهیه نامه ضمانتنامه پیش پرداخت قرارداد با امضای ریاست دانشگاه و ارسال به کارفرما.

 

9.      تهیه نامه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات قرارداد با امضای ریاست دانشگاه وارسال به کارفرما.

 

10.  تهیه نامه معرفی نماینده برای دریافت چک پیش پرداخت قرارداد.

 

11.  تهیه نامه جهت دریافت چک یا رسید واریزی از کارفرما توسط کارپرداز دانشگاه.

 

12.  پس از دریافت چک به حساب دانشگاه واریز می شود.

 

13.  ثبت رسید واریزی در اتوماسیون اداری

 

14.  تهیه نامه مالی و همزمان تهیه قرارداد داخلی در ارتباط با قرارداد برون سازمانی.

 

15.  قرارداد داخلی در سه نسخه تنظیم می شود یک نسخه به مدیریت مالی اداری دانشگاه به همراه نامه مالی ارسال می گردد، یک نسخه به مجری قرارداد ارائه و یک نسخه دیگر نیز در پرونده درج می گردد.

 

16.  ارسال گزارشات مرحله ای قرارداد و درخواست حق الزحمه مربوطه.

 

17.  ارسال گزارش نهایی و درخواست اعلام اختتام قرارداد.

 

18.  درخواست از کارفرما جهت تهیه نامه خطاب به بیمه تامین اجتماعی شعبه 25.

 

19.  انجام مراحل دریافت مفاصا حساب بیمه با تهیه نامه برای بیمه تامین اجتماعی شعبه 25 و ضمیمه کردن حکم پرسنلی مجری قرارداد

 

20.  دریافت مفاصا حساب بیمه و تهیه نامه برای کارفرما و درخواست پرداخت کلیه مبالغ باقیمانده و حسن انجام کار قرارداد و درخواست ارائه نامه اختتام قرارداد از سوی کارفرما.

 

21.  انجام تسویه حساب نهایی قرارداد با دریافت اسناد هزینه شده جهت قطعی منظور شدن پرداختها.

 

22.  دریافت یک نسخه از گزارش نهایی به همراه نسخه الکترونیک آن.  

 

23.  تهیه نامه گواهی انجام قرارداد برای استفاده مجری از امتیاز آن درخصوص ارتقاء.