​​
 
 مرکز نشر آثار علمی دانشگاه در دو حوزه‌ی اداره انتشارات و اداره نشریات علمی فعالیت می کند.