کارگاه های برگزار شده

 

کارگاه برگزار شده در مرداد 1393

کارگاه برگزار شده در مهر 1393​​

کارگاه برگزار شده در آذر 1393 همزمان با هفته پژوهش

کارگاه برگزار شده در اردیبهشت 1394

کارگاه برگزار شده در آبان 1394

کارگاه برگزار شده در اردیبهشت 98

کارگاه برگزار شده در خرداد 98

کارگاه برگزار شده در  آذر 98