1.       تکمیل فرم سفارش مقاله  و ثبت فرم سفارش توسط کاربر (دانشجوی تحصیلات تکمیلی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)؛
2.       دریافت فرم تکمیل شده توسط بخش نشریات و بانک­های اطلاعاتی؛
3.       جستجو و بازیابی مقاله و ارسال آن به ایمیل اعلام شده توسط کاربر.