​​​​​​​​

  • ابلاغ قطب ها از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هر 5 سال یکبار به دانشگاه اعلام میشود.

  •   پس از دریافت ابلاغیه، نامه به واحد‌ها ابلاغ میشود.

  •    افراد متقاضی تشکیل قطب پیشنهاد خود را در شورای پژوهشی واحد مطرح میکنند.

  • در صورت موافقت نامه به سایت وزارت علوم مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل میکنند.

  • در صورت موافقت در وزارت علوم نامه موافقت به واحد مربوطه اعلام میشود.

  •  اعتبارات به واحد مربوطه اعلام میشود.

  •  قطب شروع به کار میکند.

  • گزارش عملکرد سالیانه به دبیرخانه قطب‌های علمی

  •   ابلاغ تخصیص بودجه از وزارت علوم به مدیریت مالی دانشگاه به صورت دوره‌ای ​​​​​​​