این خدمت برای بررسی میزان رضایت کاربران از پاسخگویی کارشناسان در بخش میز مرجع مجازی تعریف شده است.