مواردی که می بایست حین تنظیم قرارداد مشترک لحاظ شود