فرم تعهدنامه کسر از اعتبار ویژه پژوهشی مربوط به خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی