پژوهشیار پسادکترا

 
 
 

دستیار پژوهشی

 
 کاربرگ دستیار پژوهشی (جدید - خرداد 99)

 
 

واحد های پژوهشی

 
 
 

سامانه رایانش موازی دانشگاه شهید بهشتی(سرمد )

 
 
 

طرح های پژوهشی داخلی

 
 
 

اعتبار ویژه پژوهشی

 
 
 

دکترای پژوهش محور

 
 
 

مجلات علمی

 
 
 

فرصت مطالعاتی