1.       تکمیل فرم سفارش کتاب و ثبت فرم سفارش توسط کاربر (دانشجوی تحصیلات تکمیلی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)؛
2.       دریافت فرم تکمیل شده توسط بخش کامپیوتر و ارجاع آن به بخش سفارش کتاب؛
3.       بررسی کتاب­های مورد نیاز از نظر موجود بودن در کتابخانه مرکزی و کتابخانه­های دانشگاه، صاحب اثر، سال نشر، اعتبار ناشر و ...)؛
4.       اقدام برای تاًمین بودجه خرید کتاب به صورت الکترونیکی یا چاپی؛
5.       خرید کتاب در صورت تاًمین بودجه.