تاًسیس مجله:
1.  دریافت  و تکمیل فرم درخواست تاًسیس مجله  ؛
2.  ارسال فرم تکمیل شده از طریق معاون پژوهشی واحد مربوط به حوزة معاونت پژوهشی از طریق اتوماسیون اداری؛
3.  بررسی فرم درخواست از سوی کارشناس و در صورت کامل بودن مدارک مربوط ، طرح در شورای انتشارات؛
4.  در صورت تاًیید شورای انتشارات، نامه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اخذ مجوزهای لازم.
انتشار مجله:
1.  دریافت فرم پیش از چاپ مجله  و تکمیل آن؛
2. ارسال فرم تکمیل شده از طریق معاون پژوهشی واحد مربوطه به حوزة معاونت پژوهشی (مدیریت مرکز نشر، اسناد و کتابخانة مرکزی) از طریق اتوماسیون اداری؛
3. بررسی فرم درخواست توسط کارشناس و در صورت کامل بودن مدارک مربوط ، تهیة پیش­نویس صدور مجوز چاپ؛
4.  پس از دریافت مجوز  اقدام برای انتشار مجله و ارسال یک  نسخه از آن به مدیریت مرکز نشر، اسناد و کتابخانة مرکزی دانشگاه و کمیسیون نشریات وزارت علوم؛
5.  بارگذاری مقالات هر شماره از مجله در سامانة پند.
مکاتبات مربوط به مجله
1. اعلام تغییرات ارکان مجله به حوزة معاونت پژوهشی(مدیریت مرکز نشر، اسناد و کتابخانه مرکزی) به وسیله سامانه اتوماسیون
2 .انجام مکاتبات لازم با وزارت علوم یا ارشاد از طریق حوزه معاونت پژوهشی
پرداخت­های مالی ( طبق قرارداد تولید محتوای علمی برای مجله):
1. عقد قرارد تولید محتوای علمی میان معاون پژوهشی دانشگاه و سردبیر مجله؛

ارسال نامه پرداخت مبلغ قرارداد (پس انجام تعهدات مندرج در قرارداد توسط سردبیر) از طریق حوزه معاونت پژوهشی به مدیریت مالی دانشگاه از طریق اتوماسیون اداری