1.             انتخاب گزینة جستجو در کتابخانه در صفحة اصلی کتابخانة مرکزی؛
2.             جستجوی شناسة مورد نیاز کاربر شامل عنوان، نویسنده و ... و انتخاب گزینة جستجو؛
3.             انتخاب منبع مورد نظر و ثبت اطلاعات کتابشناختی به منظور بازیابی منبع.