1- اطلاع رسانی تاریخ برگزاری نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از طریق سایت دانشگاه و غیره به منظور شرکت اعضاء محترم هیئت علمی در نمایشگاه و ثبت پیش فاکتور  تجهیزات مورد درخواست در سامانه نمایشگاه.
2- اولویت بندی لیست پیش فاکتورهای ثبت شده در سامانه نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از طرف واحدها و ارسال آن به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در موعد مشخص شده.
3- ثبت موقت پیش فاکتورها در سامانه یکپارچه نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران توسط کارشناس معاونت پژوهشی دانشگاه
4- تکمیل فرم تعهد توسط عضو هیئت علمی به منظور کسر  همه یا بخشی از مبلغ خرید از اعتبار ویژه متقاضی.
5- نهایی کردن خرید موقت در سامانه یکپارچه نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران توسط کارشناس معاونت پژوهشی دانشگاه.
4- ایجاد هماهنگی بین فروشنده و خریدار پس از اعلام آمادگی شرکت توسط کارشناس معاونت پژوهشی بعنوان نماینده دانشگاه .
5- دریافت کالا توسط خریدار  و تایید صورتجلسه تحویل کالا.
6- ارسال صورتجلسه  تایید شده  به همراه فاکتور  و گواهی ارزش افزوده  به معاونت پژوهشی و فناوری جهت تایید نهایی صورتجلسه توسط نماینده  دانشگاه در معاونت پژوهشی و تحویل آن به فروشنده.
7- جمع آوری کلیه فاکتورهای دریافتی از هر واحد در معاونت پژوهشی و ارسال آنها بصورت یکجا به دانشکده /پژوهشکده جهت تکمیل امور مربوط به صدور قبض انبار.
8- برگشت کلیه فاکتور ها و رسیدهای قبض انبار به معاونت پژوهشی  از طرف واحد جهت تسویه حساب نهایی معاونت پژوهشی با مدیریت مالی/پشتیبانی.