1. ارسال درخواست دانشکده مبنی بر آمادگی جذب نیروی فرادکتری 
 2. اطلاع رسانی معاونت پژوهشی در سایت دانشگاه مبنی بر جذب نیروی فرادکتری 
 3.  دریافت و تکمیل فرم مربوط به استفاده از پژوهشیار فرادکتری توسط متقاضیان 
 4.  ارسال فرم درخواست تکمیل شده توسط متقاضی به معاونت پژوهشی  
 5. بررسی اولیه مدارک در معاونت پژوهشی و ارسال مدارک کلیه متقاضیان به دانشکده  جهت بررسی و گزینش پژوهشیار منتخب با نظارت معاونت پژوهشی 
 6.  معرفی پژوهشیار منتخب از دانشکده به معاونت پژوهشی طی نامه رسمی و استرداد کلیه مدارک به معاونت پژوهشی
 7.   معرفی استاد ناظر با در نظر گرفتن کلیه شرایط از جمله میزان اعتبار ویژه پژوهشی ایشان برای پرداخت سهم استاد از 40% اعتبارویژه
 8.  تنظیم و عقد قرارداد با پژوهشیار منتخب واحد، در حوزه معاونت پژوهشی
 9.   اعلام تضامین مورد نیاز به پژوهشیار از طرف حوزه معاونت پژوهشی و اخذ آن از پژوهشیار
 10. ارسال تضامین به دفتر حقوقی طی نامه رسمی از حوزه معاونت پژوهشی
 11. ارسال گزارش انجام کار پژوهشیار در اوایل هر ماه از طرف واحد به معاونت پژوهشی
 12. ارسال گزارش ماهیانه معاونت پژوهشی به منابع انسانی برای برقراری حقوق و دستمزد پژوهشیار
 13. نامه نگاری به مدیریت مالی و معرفی پژوهشگر جهت استرداد تضامین اخذ شده از پژوهشگر پس از اتمام قرارداد  از حوزه معاونت پژوهشی
 14. تمدید قرارداد در حوزه معاونت پژوهشی پس از منقضی شدن تاریخ آن، در صورت درخواست دانشکده و احراز شرایط استاد ناظر به لحاظ تامین حقوق پژوهشیار از اعتبار ویژه استاد ناظر