1- دانلود و تکمیل فرم درخواست تشویق کتاب توسط متقاضی

2- ارسال فرم تکمیل و امضا شده طی نامه رسمی از طریق سامانه اتوماسیون دانشگاه همراه با صورت‌جلسه امتیازدهی کتاب در دانشکده، به معاونت پژوهشی 

3- طرح در کمیته های تخصصی معاونت پژوهشی در حوزه مدیریت نظارت، برنامه ریزی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی  و تعیین امتیاز  کتاب

4- اعلام امتیاز کسب شده به مدیریت پشتیبانی پژوهشی و فناوری

5- محاسبه مبلغ تشویق بر اساس امتیاز و اعلام به مدیریت مالی طی نامه رسمی 

6-درج مبلغ تشویق در سیستم گلستان