​1- ثبت صحیح مقاله در سامانه گلستان و بارگزاری نسخه پی دی اف کامل مقاله پس از چاپ آن در نشریات معتبر علمی

2- دریافت و تکمیل فرم درخواست تشویق مقالات  توسط متقاضی

3-بررسی و تایید احراز شرایط متقاضی جهت دریافت تشویق توسط معاون پژوهشی دانشکده/پژوهشکده و تایید فرم
 
4-ارسال تصویر فرم تکمیل شده طی نامه رسمی از طریق سامانه اتوماسیون دانشگاه از طرف معاون پژوهشی واحد  
5-درخواست تشویق مقالات برای دانشجویان منحصرا همزمان با درخواست تشویق استاد (ذکر شماره حساب بانک تجارت یا سایر بانکها برای واریز مبلغ تشویق دانشجو با ذکر شماره شبا در فرم درخواست الزامی است)
 
6-جهت برخورداری از ضرایب ویژه تشویق مقالات، مستندات لازم طبق آنچه در فرم تشویق مقاله ذکر شده باید ضمیمه شوند.
 
7-بررسی و محاسبه مبلغ تشویق هر مقاله (بسته به نوع نشریه ؛ کیفیت مجله،  تعداد همکاران و ...) در معاونت پژوهشی
 
8-درج مبالغ هر مقاله در سیستم گلستان
 

9-ارسال نامه به مدیریت مالی به منظور پرداخت مبلغ تشویق

10- پس از ارسال نامه به مدیریت مالی، متقاضی میتواند از طریق دسترسی کارشناس پژوهشی دانشکده از مبلغ تعلق گرفته به  مقاله در سیستم گلستان مطلع شود.