کارگاه آموزشی آشنایی و به کارگیری سامانه رایانش موازی دانشگاه شهید بهشتی(سرمد)​