این خدمت برای صدور کارت عضویت کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه تعریف شده است