این خدمت برای دسترسی و رفع نیاز دانشجویان دوره­های تحصیلات تکمیلی دانشگاه و اعضای هیئت علمی به منابع علمی الکترونیکی ایجاد شده است.