خرید تجهیزات

دوره پسا دکترا

دستیار پژوهشی

تسویه اعتبار ویژه

تشویق مقاله و کتاب

درخواست اعتبار ویژه

کفایت دستاورد های علمی رساله

تاسیس واحدهای پژوهشی

همایش، کنفرانس و کارگاه

قطب‌های علمی دانشگاه

اعتبارسنجی نشریات