·        بررسی درخواست تأسیس مجله و طرح در شورای انتشارات دانشگاه؛
·        مکاتبه با وزارت ارشاد و وزارت علوم برای تأسیس مجله؛
·        بررسی شکل ظاهری مجله پیش از ارسال برای چاپ و مطابقت آن با آیین­نامه­ها و صدور مجوز چاپ؛
·        اعلام تغییر در ارکان و دست­اندرکاران مجله به کمیسیون نشریات؛
·         تهیۀ احکام ارکان نشریه؛
·        نظارت بر حسن اجرای قرارداد تولید محتوای علمی؛
·     نظارت بر فعالیت و همکاری موثر مجلات علمی دانشگاه با سامانۀ الکترونیکی مجلات دانشگاه (پند: پایگاه نشر دانش) به نشانی: pub.sbu.ac.ir .