فراخوان برگزاری کارگاه شماره 5 در تاریخ 20 آبان 1394