خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران:

شرح خدمات: بر اساس سیاستها و اولویت های دانشگاه و همچنین با توجه به یارانه تخصیصی توسط معاونت علمی و فناوری  ریاست جمهوری و میزان اعتبار ویژه عضو هیئت علمی هر ساله اقدام به خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران انجام می گردد.

فرایند اجرایی:
​​​​​​​

1- اطلاع رسانی تاریخ برگزاری نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از طریق سایت دانشگاه و غیره به منظور شرکت اعضاء محترم هیئت علمی در نمایشگاه و ثبت پیش فاکتور در سامانه نمایشگاه.
2- اولویت بندی لیست پیش فاکتورهای ثبت شده در سامانه نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از طرف واحدها و ارسال آن به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در موعد مشخص شده.
3- ثبت موقت پیش فاکتورها در سامانه یکپارچه نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران توسط کارشناس.
4- تکمیل فرم تعهد توسط عضو هیئت علمی به منظور کسر از اعتبار ویژه.
5- نهایی کردن خرید موقت در سامانه یکپارچه نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران.
4- ایجاد هماهنگی بین فروشنده و خریدار پس از اعلام آمادگی شرکت توسط نماینده دانشگاه .
5- دریافت کالا و تایید صورتجلسه ها توسط خریدار .
6- ارسال صورتجلسه ها به همراه فاکتور و گواهی ارزش افزوده  به معاونت پژوهشی و فناوری جهت تایید نهایی توسط نماینده خریدار.
7- تحویل فاکتور و گواهی ارزش افزوده به کارپرداز معاونت پژوهشی جهت  انجام امور مربوط به صدور قبض انبار.
8- ارسال کلیه  فاکتورها  به همراه رسید قبض انبار جهت تسویه حساب نهایی به معاونت مالی و مدیریت منابع.


 
خرید تجهیزات از بودجه وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، شاعا (شبکه آزمایشگاه های علمی ایران)

 
 1. تخصیص بودجه ارزی به دانشگاهها از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اختیار هزینه کرد توسط معاونت پژوهشی دانشگاه و آزمایشگاه مرکزی
 • محل هزینه کرد این اعتبار شامل:
 1. خرید و تامین تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی
 2. به روز رسانی و تامین قطعات تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی
 1. اطلاع رسانی مبلغ بودجه تعیین شده و نیز شرایط خرید یا بروزرسانی تجهیزات به واحدها
 2. مکاتبه و اعلام نیاز واحدها با تعیین اولویت ها و نیز شیوه خرید توسط واحد و سپس معاونت پژوهشی دانشگاه
 3. بررسی، تایید، عدم تایید و یا درخواست ویرایش درخواستها توسط معاونت پژوهشی
 4. پس از بررسی و تایید، تماس با مسئول مستقیم خرید واحد جهت انجام امور مالی خریدها
 5. ثبت موقت کلیه آیتمهای پیش فاکتورها، قراردادها و پیشنهاده ها در سامانه شاعا
 6. ارائه اصل مدارک خرید توسط مسئول خرید واحد جهت تکمیل مدارک مالی به همراه مدارک قبض انبار
 7. پرداخت مبالغ فاکتورهای واحدها ارسال کلیه اسناد و ضمائم توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
 8. پس از خرید قطعی : تکمیل و قطعی کردن درخواستهای ثبت شده در سامانه شاعا به همراه بارگذاری مستندات قطعی درخواستها و نیز مستندات مالی شامل : قرارداد، فاکتور و فیش واریزی جهت ارائه به صندوق توسعه ملی در سامانه
 9. ارائه گزارش نهایی و کامل خرید از مبلغ، تعداد، آزمایشگاه مورد استفاده و ... به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و نیز به سازمان برنامه و بودجه کشور​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​زهرا نصیرپور
شماره تماس
​​