شرح وظایف گروه برنامه‌‌های علمی

1.      تهیه و تدوین برنامه‌‌های علمی دانشگاه

2.        بررسی و امکان‌سنجی برنامه‌‌های پیشنهادی

3.       تجزیه‌وتحلیل نقاط ضعف و قوت برنامه‌‌های علمی حسب نتایج به‌دست‌آمده از اجرای برنامه‌‌ها؛

4.       ارائه گزارش‌های مکتوب از میزان پیشرفت برنامه‌‌های علمی؛

ارائه خدمات کارشناسی و دبیرخانه­ای به مجریان برنامه­های علمی جهت تنظیم و تدوین برنامه‌‌های پیشنهادی و پیگیری امور.