مدیریت برنامه ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی
کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری                               jadid.jpg                                Arman pourghaz.jpg
                                        
                                        خانم زهرا جدید                                                               آقای آرمان پورقاز
                                   شماره تماس: 29902699                                                شماره تماس: 29902699