تاسیس واحد پژوهشی

نکات شایان توجه

واحدهای پژوهشی بر اساس ساختار به پنج نوع تقسیم می‌شوند:

-         گروه پژوهشی : کوچکترین واحد پژوهشی

-         مرکز پژوهشی : حداقل 2 گروه پژوهشی با ماموریت مرکز

-         پژوهشکده : حداقل 3 گروه پژوهشی با ماموریت پژوهشکده

-         موسسه پژوهشی : 6 گروه پژوهشی یا 2 پژوهشکده با ماموریت موسسه

-         پژوهشگاه دانشگاهی : حداقل 3 پژوهشکده با مجوز قطعی 

شرایط تاسیس هر گروه پژوهشی:

-         ارائه برنامه پژوهشی در یک زمینه تخصصی

-         داشتن امکانات لازم

-         معرفی حداقل 5 نفر پژوهشگر حداقل 3 دکتری و 2 کارشناسی ارشد

-         1 نفر پژوهشگر شاخص ؛ حداقل 3 طرح پژهشی پایان یافته و سه دستاورد پژوهشی (اختراع یا اکتشاف یا مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در نشریات معتبر)

-        سایر پژوهشگران ؛ یک طرح پژوهشی پایان یافته و حداقل 2 دستاورد پژوهشی

آیین نامه  نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی