نشریات در پایگاه‌های زیر بررسی می‌شوند:

·        سامانه نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

·        سامانه نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

·        پایگاه استنادی جهان اسلام(ISC)

·        پایگاه Scopus

·        پایگاه Web of Science

·        Journal Citation Reports

همچنین نشریات با فهرست های زیر تطابق داده‌ می‌شوند:

                ·        فهرست نامعتبر و جعلی وزارت عتف

                ·        فهرست سیاه وزارت بهداشت

                ·        فهرست عالی و سفید دانشگاه

                ·        فهرست کم اعتبار دانشگاه

                ·        فهرست انتشارات نامعتبر

                ·        فهرست  نشریات جعلیجهت بررسی مجلات برای کارگروه اعتبار سنجی از شیوه نامه های زیر استفاده میشود.

              ·        شیوه نامه تشکیل و وظایف کارگروه اعتبارسنجی نشریه ها

              ·        شیوه نامه به روزرسانی فهرست نشریه های سفید

اطلاعات مربوط به اندیس H و میزان ارجاعات افراد بر اساس پایگاه Scopus بدست می‌آید

* واحدهای متقاضی هیأت ممیزه برای ارتقاء، مدیریت پشتیبانی پژوهش و فناوری برای فرصت مطالعاتی، اداره پژوهش تحصیلات تکمیلی برای کفایت دستاوردها و درخواست تخفیف شهریه دانشجویان دکتری و اداره ارزیابی پژوهشی برای کارگروه اعتبارسنجی نشریات می‌باشند.