صفحه اصلی
گزارش عملکرد دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی تایمز(Times)
  • 885 مشاهدات
تایمز گزارش رتبه‌بندی آسیایی سال 2016 خود را ارائه کرد. رتبه‌بندی تایمز بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی دانشگاه‌ها صورت گرفته و همچنین بخشی از داده ها مانند اطلاعات حوزه پژوهش از بررسی منابع بین‌المللی به دست آمده است.
بر این اساس، تایمز در سال 2016 اقدام به بررسی اطلاعات دانشگاه های برتر در حوزه آسیا نموده است. در رتبه‌بندی تایمز "آموزش، پژوهش، ارجاع، ارتباط با صنعت و ارتباطات بین‌المللی" مورد توجه قرار می‌گیرد. از بین دانشگاه‌های کشور، 8 دانشگاه در بین 160 دانشگاه برتر آسیا جای گرفته‌اند.

هریک از معیارهای مورد نظر رتبه‌بندی تایمز با شاخص‌های مختلفی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در ذیل حوزه های مورد بررسی ارائه می‌شود.
 
 

حوزه
ضريب اهميت به درصد
درآمدصنعتي
58.9
چشم انداز بين‌المللي
13.8
آموزش
24.3
پژوهش
23.3
ارجاعات
11.4
 
 
رتبه بندی دانشگاه‌های کشور به صورت کلی در گزارش سال 2016 تایمز

 
عملکرد دانشگاه های کشور در معیار های رتبه بندی آسیایی تایمز
 
دانشگاه
معیار
آموزش
وجهه بین المللی
پژوهش
استنادها
درآمد صنعتی
نمره کل
رتبه
دانشگاه صنعتی شریف
۲۹,۲
۱۵,۹
۳۵,۴
۳۳,۷
۸۷,۸
۳۵,۸
۵۲
دانشگاه علم و صنعت
۳۰,۲
۱۲,۲
۳۱,۹
۴۲,۳
۶۱,۲
۳۵,۳
۵۷
دانشگاه صنعتی اصفهان
۲۱,۶
۱۷,۲
۲۸,۸
۳۹,۵
۹۹,۵
۳۴,۶
۶۱
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
۲۸,۵
۷,۷
۳۱,۵
۳۴,۸
۵۵,۷
۳۱,۷
۷۶
دانشگاه علوم پزشکی تهران
۵۹
۱۴,۱
۲۲,۵
۹,۳
۳۰
-
۱۰۱-۱۱۰
دانشگاه خواجه نصیرطوسی
۲۴,۸
۷,۱
۲۲,۶
۲۲,۶
۴۵,۵
-
۱۳۱-۱۴۰
دانشگاه تهران
۳۲,۷
۱۶,۵
۲۲,۲
۱۵,۸
-
-
۱۴۱-۱۵۰
دانشگاه شهید بهشتی
۲۴,۳
۱۳,۸
۲۳,۳
۱۱,۴
۵۸,۹
-
۱۵۱-۱۶۰
 
 
این در حالیست که وضعیت دانشگاه‌های کشور در رتبه بندی سال قبل به شرح ذیل بوده است.
 
 

نام دانشگاه
رتبه دانشگاه
شریف
43
صنعتی اصفهان
61
علم و صنعت
69