1-     تشکیل کارگروه‌های همکاری علمی-صنعتی با سازمان‌های مختلف و واحدهای صنعتی

2-     اجرای برنامه‌های بازدید اعضا هیئت علمی از واحدهای صنعتی و بالعکس جهت شناسایی نیازها و پروژه‌های کاربردی

3-     پیگیری امور مربوط به قراردادهای پژوهشی

4-     شناسایی نیاز صنایع و شرکت‌های مختلف و ارجاع آن به واحدهای ذیربط

5-     اخذ پیشنهادات پروژه از سازمان‌ها و شرکت‌ها و پیگیری آن تا عقد قرارداد

6-      پیگیری تفاهم‌نامه‌های موجود و استخراج پروژه‌های پژوهشی کاربردی از آنها

7-     تهیه بانک اطلاعاتی از پروژه‌های انجام شده و قابلیت‌ها و مزیت‌های اصلی دانشگاه

8-     برگزاری کارگاه‌ها و سیمنارهای آموزشی برای توانمندی اعضای هیئت علمی جهت اخذ پروژه‌های برون سازمانی

9-     بررسی و داوری اختراعات ارسالی به دانشگاه

10- شرکت در نمایشگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های پژوهشی

11- مشاوره و راهنمایی اعضای هیئت علمی برای عقد قراردادهای پروژهای پژوهشی

12- اطلاع رسانی فراخوان‌های پژوهشی به دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های دانشگاه

13- تدوین برنامه سیاست‌گذاری برای افزایش تعداد پروژه‌های برون سازمانی

14- برگزاری جلسات هم اندیشی با دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های دانشگاه

15- پیگیری و هماهنگی برای تهیه کاتلوگ از توانمندی‌های پژوهشی دانشگاه