پرسشنامه تاسیس و یا تبدیل  واحد های پژوهشی

پرسشنامه تبدیل وضعیت واحد های پژوهشی(اصولی به قطعی

فایل پاوروینت واحدهای_پژوهش