1.        انتخاب گزینه کلاس های آموزشی از صفحه اصلی کتابخانه مرکزی؛
2.       ثبت مشخصات و انتخاب بانک اطلاعاتی مورد نیاز؛
3.       انتخاب گزینه ارسال فرم؛
4.       دریافت اطلاعات توسط کارشناس کتابخانه و برنامه ریزی برای تشکیل کلاس های آموزشی مورد نیاز.